Veľký výpredaj tovaru, kosačky 15-20%. Kontaktujte nás telefonicky na 0905 521 718 a 0918 437 709

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – veľkoobchod

 

spoločnosti  ELEINŠTALA,     s.r.o., so sídlom Beňovolehotská 2120/16, 026 01  Dolný Kubín, IČO: 368 414 80, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19562/L (ďalej len ako „predávajúci“).

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako “VOP”) platia pre nákup tovarov a služieb na e-shope webstránky www.eleinstala.sk (ďalej ako “webstránka”). VOP bližšie definujú bežnú obchodnú spoluprácu a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri dodávkach tovaru kupujúcemu, a to na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy resp. objednávky potvrdenej predávajúcim. Tieto VOP sú dostupné na webstránke. K potvrdeniu objednávky alebo ku kúpnej zmluve nemusia byť VOP priložené, postačuje odkaz na miesto ich zverejnenia. Má sa za to, že kupujúci sa s nimi oboznámil a súhlasí s ich obsahom a s ich dodržiavaním.

 

2.    Vylúčenie týchto VOP je možné len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho. V prípade, že si predávajúci a kupujúci v rámci objednávky akceptovanej predávajúcim dohodnú podmienky odlišné od VOP, má takáto úprava právneho vzťahu prednosť pred ustanoveniami VOP.

 

3.    Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť ELEINŠTALA, s.r.o., so sídlom Beňovolehotská 2120/16, 026 01  Dolný Kubín, IČO: 368 414 80, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19562/L (ďalej len ako „predávajúci“).

4.    Kupujúcim sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí konajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a ktorí doručia predávajúcemu v súlade s týmito VOP objednávku tovaru (ďalej ako „kupujúci“). Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy.

 

5.    Tovarom sa na účely týchto VOP rozumejú produkty dostupné na webstránke v čase zadania objednávky. Tovarom sa rozumejú aj produkty vyobrazené v predajni, na adrese prevádzky firmy: ELEINŠTALA, s.r.o., A. Sládkoviča 1794/15, 026 01  Dolný Kubín, ktoré práve nie sú nahodené na webstránke.

 

6.    Objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webstránke a je potvrdený predávajúcim, za účelom dodania tovaru predávajúcim kupujúcemu za dohodnutých podmienok (ďalej ako „objednávka“).

Objednávky prijaté prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, www.eleinstala.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky zo strany kupujúceho a jej potvrdením na strane predávajúceho.

 

7.    Tieto VOP sa nevzťahujú na maloobchodný predaj – dodávanie tovaru spotrebiteľom, fyzickým osobám, ktoré nakupujú tovar pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

 

8.    Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle týchto VOP sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len ako „ObZ“) v platnom znení, najmä jeho ustanoveniami § 409 a nasl. v prípade, ak VOP neobsahujú inú úpravu.

 

9.    V prípade akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z týchto VOP, sú príslušnými na konanie súdy v Slovenskej republike.

 

 

 

 

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1.    Vzájomný kúpno-predajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká akceptovaním a potvrdením objednávky, respektíve jej časti, predávajúcim.

 

2.    Objednávka kupujúceho, ktorá je v súlade s týmito VOP, sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku kupujúci zadáva prostredníctvom elektronického formulára na webstránke.

 

3.    Objednávka je záväzná jej výslovným akceptovaním a potvrdením predávajúcim. Predávajúci akceptuje a potvrdzuje objednávku emailom do 2 pracovných dní od zadania objednávky. Predávajúci emailom zašle kupujúcemu faktúru, na ktorej je vyznačná kúpna cena za tovar, ktorý je predmetom objednávky ako aj dátum splatnosti kúpnej ceny.

 

4.    Platná objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

  • obchodné meno kupujúceho,
  • IČO, DIČ a DIČ DPH (v prípade, že je platcom DPH) kupujúceho,
  • sídlo kupujúceho,
  • telefonický kontakt na kupujúceho,
  • emailový kontakt na kupujúceho,
  • miesto, kde má byť tovar dodaný, ak sa líši od sídla kupujúceho,
  • druh /kód/ tovaru,
  • množstvo tovaru,
  • iná špecifikácia tovaru,
  • označenie osoby oprávnenej prevziať tovar za kupujúceho,
  • spôsob platby podľa ponuky internetovej stránky.

 

 

III. Storno objednávky

 

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku do 24 hodín prostredníctvom emailu zaslaného predávajúcemu. V prípade neskoršieho stornovania kupujúci uhradí predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli.

 

IV. Dodanie tovaru

 

1.    Predávajúci sa zaväzuje:

·         Dodať kupujúcemu druh tovaru a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

·         Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

·         Pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka bude vybavovaná postupne, tovar na sklade najskôr a potom objednaný tovar. V tomto prípade budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.

2.    Predávajúci nezodpovedá za:

·         Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

·         Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho alebo prijímateľa.

·         Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.

·         Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok (ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme Vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia).

 

3.    Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. Zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky) a neuplatní v stanovenej lehote právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4.    Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-10 dní. Tovar ale môže byť zaslaný za 3-40 dní, v závislosti od typu tovaru Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e‑mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty objednaného tovaru.

 

5.    V prípade, ak je tovar dostupný na sklade, predávajúci ho odovzdá na prepravu do troch pracovných dní odo dňa akceptovania a potvrdenia objednávky, najskôr však v deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 

6.    Ak tovar nie je dostupný na sklade, kupujúci si bude môcť predmetný tovar predobjednať. V takom prípade mu predávajúci oznámi približný dátum odovzdania tovaru na prepravu.

 

7.    Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné na to, aby objednaný tovar mohol byť riadne a včas dodaný. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať.

 

8.    Kupujúci prípadne ním poverená a v objednávke uvedená osoba sa zaväzuje potvrdiť prevzatie tovaru predávajúcemu, a to najmä písomným potvrdením na dodacom liste predávajúceho, ktorý bude kupujúcemu doručený spolu s tovarom v prípade dodania tovaru do miesta určenia kupujúcim.

 

9.    Ak nastala dodatočná nemožnosť plnenia na základe neodvrátiteľnej, nepredvídanej prekážky, ktorá nie je závislá na vôli predávajúceho, najmä ak výrobca zastavil výrobu určitého druhu objednaného tovaru, alebo v prípade živelných udalostí a tiež udalosti vedúcej k poškodeniu tovaru počas prepravy od výrobcu k predávajúcemu, nepovažuje sa takáto skutočnosť za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru. O okolnostiach brániacich dodávke objednaného tovaru je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho.

 

 

V. Kúpna cena

 

1.    Cena uvedená pri každom tovare na webstránke je v mene Euro (EUR), je uvedená s DPH (pod ňou je uvedená cena bez DPH) a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru v daný deň.

 

2.    Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu. Tie budú kupujúcemu účtované zvlášť v zmysle aktuálneho cenníka kuriérskej spoločnosti GEIS.

 

 

 

 

VI. Platobné podmienky

 

1.    Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane dopravných nákladov.

 

2.    Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v plnej výške v mene Euro (EUR) prevodom na účet predávajúceho, č.ú. (IBAN): SK45 0200 0000 0023 6470 9757 , a to najneskôr do dňa splatnosti kúpnej ceny v zmysle faktúry zaslanej predávajúcim prostredníctvom emailu.

 

3.    Predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie objednávky a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

 

4.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške, nie však skôr, než tovar prevezme.

 

VII. Nebezpečenstvo škody na tovare

 

Nebezpečenstvo vzniku náhodnej škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom, keď prevezme tovar od predávajúceho, resp. od prepravcu, alebo ak tak neurobí včas, momentom, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar.

 

VIII. Záruka

 

1.   Záručná doba je 12 mesiacov, ak nie je v priloženom návode vyznačená záručná doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

2.   Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako 1 rok (napr. batérie, žiarovky, spotrebný materiál a pod.) a ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu.

3.   Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie bežným opotrebovaním alebo nevhodným používaním výrobku nezlučujúcim sa s návodom na použitie a s normami platnými v Slovenskej republike.

 

IX. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

1.    Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za ním objednaný tovar.

 

2.    Predávajúci je oprávnený dodatočne stornovať objednávku, ak sa kupujúcim objednaný tovar stane po potvrdení objednávky predávajúcim nedostupný v dohodnutej lehote alebo v cene. O stornovaní objednávky je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci už uhradil za predmetný tovar kúpnu cenu, budú mu tieto finančné prostriedky zaslané naspäť v lehote do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia stornovania objednávky predávajúcim.

 

3.    Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu bez výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

 

4.    Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu zmenu ním uvedenej dodacej adresy, pokiaľ k zmene adresy dodania došlo pred prevzatím tovaru. Povinnosti predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ došlo k splneniu záväzku na poslednú oznámenú adresu kupujúceho.

5.    Predávajúci je povinný po akceptácii objednávky dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a pripraviť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

 

6.    Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR.

 

7.    Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (napr. návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 

X. Doručovanie písomností

Písomnosti, ktoré sa v zmysle týchto VOP doručujú emailom (ako napr. storno objednávky) sa považujú za doručené momentom jej umiestnenia do priečinku „Odoslaná pošta“ v prípade, ak bola odoslaná na emailovú adresu, ktorú kupujúci oznámil predávajúcemu resp. predávajúci oznámil kupujúcemu.

 

XI. Reklamačný poriadok

 

V prípade reklamácie je potrebné zaslať čo v najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou na adresu ELEINŠTALA, s.r.o., A. Sládkoviča 1794/15, 026 01  Dolný Kubín a zaslať informáciu na email adresu pnacekova.eleinstala@gmail.com. Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do troch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať a dôvod uviesť do prepravných dokladov.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu ELEINŠTALA, s.r.o. A. Sládkoviča 1794/15, 026 01  Dolný Kubín. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závad a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail). Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Prepravné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

·         Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.

·         Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.

·         Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa.

·         Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.

·         Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).

·         Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.

·         Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho písomne prípadne prostredníctvom trvalého nosiča, e-mailom, a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Vybavenú reklamáciu je kupujúci povinný prevziať. V prípade, že reklamácia nebude prevzatá, reklamovaný výrobok sa bude považovať za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci Vám v tomto prípade bude oprávnený účtovať za každý deň uloženia paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1 EUR za každý deň uloženia. V prípade, že výška úložného dosiahne hodnotu tovaru, tento bude odpredaný a výnos sa použije na úhradu vzniknutých nákladov.

Slovenská pošta a zmluvní prepravcovia preberajú riziko poškodenia tovaru počas dopravy.

XII. Ochrana osobných údajov

 

1.    Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim.

2.    Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia pre potreby predávajúceho a prepravných spoločností súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci štátov EÚ. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho aj bez udania dôvodu, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje kupujúceho v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

 

XIII. Záverečné ustanovenia

 

1.    Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP, súhlasí s ich obsahom, a je si vedomý skutočnosti, že tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej potvrdenej objednávky resp. kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

2.    Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

3.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto VOP. Prípadnú zmenu VOP oznámi predávajúci kupujúcemu zverejnením na webstránke.

 

4.    Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 20.01.2020 .